AlergicznieBramki SMSPorady prawne
Sprawdź profil alergicznie.pl na facebooku

MOJE BADANIA

MOJE BADANIA

Wieloletnia obserwacja sytuacji życiowej i leczniczej pacjentów z różnymi rodzajami dolegliwości o podłożu alergicznym spowodowała opracowanie programu edukacyjnego o nazwie Ogólnopolski Program Zapobiegania i Leczenia Alergii i Nietolerancji Pokarmowej, który realizowany był pod patronatem  Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę i Alergię w latach 2000-2005. Program, realizowany przez 5 lat, poprzedzony został badaniami społecznymi, które pozwoliły wyznaczyć metody i kierunki działania w tej szerokiej akcji profilaktycznej. W tej akcji ogółem wzięło udział około 200 tysięcy pacjentów i ich rodziców, a działania wspierało blisko 90 lekarzy specjalistów alergologów i pulmonologów z całej Polski. Rola lekarzy w realizacji zamierzeń programowych była znacząca. Nie tylko byli animatorami udziału pacjentów w organizowanych konferencjach szkoleniowych, warsztatach terapeutycznych, spotkaniach edukacyjnych dla rodziców, pacjentów i lekarzy „pierwszego kontaktu”, ale przede wszystkim nadzorowali i przeprowadzali badania pilotażowe. Dzięki ich działaniom we właściwych badaniach wzięło udział około 1000 dzieci z całej Polski.

Do badań zostali zaproszeni lekarze specjaliści z 4 rejonów Polski:

  1. Północno-wschodniego – 13 lekarzy specjalistów.
  2. Północno-zachodniego – 19 lekarzy specjalistów.
  3. Południowo-wschodniego – 32 lekarzy specjalistów.
  4. Południowo –zachodniego – 9 lekarzy specjalistów.

Ogółem w badaniach wzięło udział 73 lekarzy alergologów i pulmonologów, konsultantów. Patronat nad Programem i badaniami społecznymi objęli wybitni polscy specjaliści w leczeniu alergii i nietolerancji pokarmowej. W badaniach brały udział wyłącznie dzieci i młodzież, u których na podstawie badań lekarskich lub obserwacji rodziców stwierdzono alergię i/lub nietolerancję pokarmową lub inne objawy chorobowe wywołane spożywanym pokarmem. Nowością natomiast było to, że zastosowano kryterium podziału badanych wg. posiadanej grupy krwi, zakładając hipotetycznie, iż grupa krwi może być czynnikiem odgrywającym rolę w etiopatogenezie schorzenia o podłożu alergicznym. Celem wspomnianych badań było potwierdzenie lub wykluczenie związku między ujawnianiem się schorzenia o podłożu alergicznym, grupą krwi, a spożywanym przez dziecko pokarmem , czy sposobem jego karmienia w przypadku niemowląt i małych dzieci. Biorąc pod uwagę wszystkie wyznaczone cele badań, badane dzieci i młodzież podzielono na cztery podstawowe grupy według kryterium – grupa krwi. Otrzymano 1397 ankiet wypełnionych i podpisanych przez lekarzy konsultantów, z których ostatecznie zakwalifikowano do badań 990 dzieci i młodzieży.

Autor:

następna strona artykułu