AlergicznieBramki SMSPorady prawne
Sprawdź profil alergicznie.pl na facebooku

Kto brał udział w badaniach?

Kto brał udział w badaniach?

Najliczniejsza grupa

Najliczniejszą grupę badanych stanowiły dzieci mieszkające w dużych miastach, powyżej 100 tys. mieszkańców. Drugą, co do wielkości grupą, były dzieci zamieszkujące miasta do 100 tys. mieszkańców, najmniej liczną grupą były dzieci mieszkające na wsi, tylko 28% ogółu badanych 40% dzieci biorących udział w badaniach stanowiły dziewczynki, pozostałe 60% to chorzy na schorzenia alergiczne chłopcy. Odsetek chłopców i dziewczynek mieszkających w różnych miejscach zamieszkania pod względem liczebności był podobny (chi2=3,27; p=0,1951).

Podział na grupy wiekowe

 

Badanych podzielono na grupy wiekowe. Przyjęto podział według wieku rozwojowego z uwagi na charakterystyczne dla tych okresów cechy etiopatogenezy schorzenia (marsz alergiczny). Tak określone grupy były istotnie różne pod względem liczebności (chi2=9,87; p=0,0426). Najbardziej liczną grupą wiekową zarówno w gronie dziewczynek jak i chłopców, byli chorzy w wieku między 5 a 10 rokiem życia oraz między 10 a 15 rokiem życia. Niemowlęta i małe dzieci, a także dzieci w wieku przedszkolnym to około 30% wszystkich badanych dzieci. Najmniej liczną grupę tworzyła młodzież powyżej 15 roku życia, tylko 4% badanych. Wyliczone wartości średniego wieku chłopców i dziewczynek były podobne i wynosiły odpowiednio 7,49+ 4,03 lata i 7,76+3,88 lat (Test U Manna–Whitney’a =0,15; p=0,1494).

Autor:

następna strona artykułu